Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaškola->Úřední deska->Ochrana oznamovatelů

Základní umělecká škola, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

 

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace určila příslušnou osobou interního auditora Městského úřadu Ostrov.

 

Příjem oznámení probíhá:

- písemně elektronicky - oznameni@ostrov.cz

- písemně v listinné podobě - Michal Blafka (interní auditor)

Město Ostrov

Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

Nutno označit „Neotvírat“

- ústně osobně - Městský úřad Ostrov

kancelář č. C 202

Jáchymovská 1

363 01 Ostrov

- ústně telefonicky - 354 224 861, 723 852 290

 

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

 

Oznámení lze též podat Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Příjem oznámení probíhá:

- viz www.justice.cz